Diese Webseite nutzt Cookies und Services von Drittanbietern um das Nutzerverhalten auf diesen Seiten anonymisiert zu dokumentieren, dies hilft uns unseren Service immer weiter zu verbessern.
Weitere Informationen zu Cookies und Tracking erhalten Sie unter Datenschutz. Hier können Sie das Tracking deaktivieren.

Das Tracking wurde deaktiviert. Hier können Sie das Tracking wieder aktivieren!
Verstanden
W zwi?zku z ekspansj? na teren Rzeczpospolitej Polskiej na prze?omie kwietnia i maja 2014 mamy przyjemno?? zaoferowania pa?stwu nast?puj?cego stanowiska na terenie Niemiec w miejscowo?ciach Dornstadt, Norymberga i Hamburg

Kierowca (C + W)

Friedrichsdorf
Vollzeit

Grupa Meyer Logistik (za?o?ona w 1949 roku) z ponad 1800 pracownikami jest jedn? z przoduj?cych spó?ek na terenie Europy w zakresie zarz?dzania ?a?cuchem dostaw dla najwi?kszych producentów z zakresu systemu gastronomicznego i handlu ?ywno?ci?. Nasza dzia?alno?? opiera si? na zakupie i sprzeda?y towarów we w?asnym imieniu, a tak?e zapewnienia rozwi?za? w pe?nym spektrum dystrybucji i logistyki.

Aufgaben

 • ZAKRES OBOWI?ZKÓW:
 • kierowanie pojazdem ci??arowym typu ch?odnia
 • za?adunek i roz?adunek towaru paletowego za pomoc? wózka jezdniowego
 • obs?uga tabletu w celu realizacji zlece?
 • monitorowanie temperatury przewo?onego ?adunku
 • pozostawanie w kontakcie z dyspozycj?

Profil

 • OCZEKUJEMY:
 • co najmmiej 2 lat do?wiadczenia w kierowniu pojazdem ci??arowym
 • znajomo?ci podstaw j. niemieckiego
 • karty kierowcy i aktualnego prawa jazdy z kat. C + E z wpisem 95
 • odpowiedzialno?ci i rzetelno?ci
 • samodzielno?ci i zaanga?owania
 • wysokiej kultury osobistej

Vorteile

Oferujemy prace w szybko rozwijaj?cej si?, mi?dzynarodowej firmie. Interesuj?cy i zró?nicowany zakres obowi?zków. Oferujemy tak?e odpowiednie do zakresu obowi?zków wynagrodzenie, wyj?tkowy klimat pracy w wysoce zmotywowanym zespole pracowników jak i umow? o prac? z pe?nym pakietem socjalnym. Je?eli jeste? zainteresowany(a) rozwijaniem si? razem z nami wysli swoje CV za po?rednictwem poczty elektronicznej pod podany adres E-Mail, uwzgl?dni tak?e termin rozpocz?cia pracy i swoje osobiste wymagania co do zatrudnienia.

Jetzt bewerben!

Persönliche Daten
Anrede*
Vorname*
Nachname*
Geburtsdatum
Staatsangehörigkeit
Kontaktdaten
E-Mail*
Straße, Hausnummer*
PLZ
Ort
Telefonnummer
Mobiltelefonnummer
Berufsbezogene Daten
Gehaltsvorstellung
Frühester Einsatztermin
Berufserfahrung
Führerschein
Sonstige Daten
Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?
Bewerbungsdokumente
Welches Dokument möchten Sie hochladen?*
Einverständniserklärung
Einverständniserklärung*
Ich habe die Einverständniserklärung gelesen und stimme ihr zu.